Algemene voorwaarden

Algemene huur- en sericevoorwaarden van Rental Pumps

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
a. Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van Rental Pumps.
b. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te vervreemden of aan derden in
zekerheid over te dragen.
c. Huurder is verplicht Rental Pumps onmiddellijk in kennis te stellen van enig beslag
op zijn roerende en/of onroerende goederen, waaronder het gehuurde. Tevens is
huurder verplicht Rental Pumps onmiddellijk in kennis te stellen van diefstal,
tenietgaan of het gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde.

2. Prijzen
a. De huurprijzen vermeld op het contract gelden af magazijn exclusief BTW. Rental
Pumps houdt zich het recht voor gedurende de looptijd van de huur de prijzen aan
te passen op grond van gewijzigde omstandigheden die buiten haar macht liggen,
zoals stijging van loon- en productiekosten invoerrechten, belastingen e.d.
b. In de huurprijs is vervoer en opstelling van machines niet inbegrepen.
Brandstoffen, oliën en vetten komen voor rekening van huurder.
c. De prijzen zijn gebaseerd op gebruik van het gehuurde op basis van een 40-urige
werkweek. Indien het gehuurde meer dan 40 uur per week gebruikt wordt behoudt
Rental Pumps zich het recht voor de meer gebruikte uren bij huurder naar rato
apart in rekening te brengen.

3. Huurtermijn
a. De huurtijd vangt aan op het moment dat het gehuurde het magazijn van Rental
Pumps verlaat. Deze termijn eindigt op het moment dat het gehuurde bij Rental
Pumps of op een door haar aan te wijzen plaats wordt afgeleverd.
b. Indien huurder bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde niet tijdig bij
Rental Pumps aflevert, is Rental Pumps gerechtigd het verhuurde terug te nemen,
waar het zich ook bevindt. De hieraan verbonden kosten alsmede de schade die
geleden wordt ten gevolge van huurderving, komen voor rekening van huurder.

4. Transport
Het transport van het gehuurde van en naar het magazijn van Rental Pumps
geschiedt voor rekening en risico van huurder.

5. Zorgplicht
a. De huurder erkent het gehuurde bij de aanvang van de huurtermijn in uitstekende
staat te ontvangen. Hij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in deze
staat te houden en na beëindiging van de huurovereenkomst in deze staat bij Rental
Pumps af te leveren.
b. Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.
Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rental
Pumps, wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen. Rental Pumps is niet
aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van het
gehuurde. Personeel van Rental Pumps dient te allen tijde toegelaten te worden
tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.
c. Huurder is verplicht het gehuurde volgens de technische voorschriften te
behandelen, te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil,
koelwater, accu's enz.
d. De kosten van reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage van het
gehuurde komen voor rekening van huurder. Reparaties kunnen slechts met
toestemming van Rental Pumps door de huurder zelf worden uitgevoerd. Indien
Rental Pumps besluit een reparatie niet zelf uit te voeren dient huurder, na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rental Pumps, een erkend reparateur in
te schakelen. De laatste kan reparaties slechts uitvoeren met gebruikmaking van
originele onderdelen.
e. Indien het gehuurde tijdelijk buiten gebruik is door een defect aan het gehuurde,
veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik, is de huurder verplicht de
huurprijs door te betalen gedurende de duur van de reparatie. De reparatie van
aan slijtage onderhevige delen, ontstaan bij oordeelkundig gebruik, komen voor
rekening van Rental Pumps. Indien de laatste reparatie van langdurige aard is kan
Rental Pumps besluiten tot passende vervanging van het gehuurde, zonder
aanvullende kosten bij huurder in rekening te brengen.
f. Rental Pumps is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van schade die huurder
lijdt, veroorzaakt door enig defect aan het gehuurde, ongeacht de oorzaak daarvan.
g. Huurder is aansprakelijk voor diefstal, vermissing, vandalisme, inbraak en schade
van het gehuurde. Bij het geheel en al vergaan van het gehuurde dient de huurder
de nieuwwaarde van het gehuurde binnen één week na tenietgaan te voldoen aan
Rental Pumps

6. Verzekering
Verhuurder kan huurder verplichten voor zijn rekening een all-risk verzekering op
basis van nieuwwaarde van het gehuurde te sluiten voor de duur van de
huurperiode. De verzekeringspolis dient op naam gesteld te zijn van Rental Pumps.
De polis dient bij de aanvang van de huurovereenkomst aan Rental Pumps te
worden overhandigd. Genoemde verzekering zal o.a. dekking dienen te verlenen
tegen diefstal, vernieling en wettelijke aansprakelijkheid. Bij beschadiging van of
defect aan het gehuurde is huurder verplicht hiervan onmiddellijk Rental Pumps in
kennis te stellen.

7. Klachten
a. Klachten dienen binnen 24 uur na de feitelijke ter beschikking stelling van het
gehuurde schriftelijk bij Rental Pumps te zijn aangemeld. Met verstrijken van
genoemde periode vervalt het recht op reclame. Reclames geven huurder geen
recht zijn betalingen op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt
uitgesloten.
b. Rental Pumps is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing,
slecht functioneren van het gehuurde of een gedeelte daarvan. Zij kan nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het gehuurde aan derden wordt
toegebracht. Huurder is verplicht Rental Pumps te vrijwaren tegen aanspraken van
derden terzake door het gehuurde veroorzaakte schade.

8. Betaling
Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na
ontvangst van de facturen. Bij overschrijding van deze termijn is huurder een rente
verschuldigd van 1 procent per maand over het verschuldigde. Schuldvergelijking is
uitgesloten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door Rental
Pumps noodzakelijk worden geacht ter invordering van het verschuldigde of
nakoming van verplichtingen van huurder komen voor rekening van huurder.
Buitengerechtelijke kosten, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen,
bedragen 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,--
exclusief BTW, ongeacht - indien de kosten hoger zijn - de gebondenheid van
huurder tot betaling van het meerdere.

9. Borgsom
a. Rental Pumps heeft het recht aan huurder een borgsom te vragen, waarvan de
hoogte afhankelijk is van de waarde van het gehuurde, en welk bedrag bij het sluiten
van de huur- overeenkomst door huurder dient te worden betaald.
b. Na teruggave van het gehuurde is Rental Pumps verplicht de waarborgsom aan
huurder terug te betalen onder verrekening van al hetgeen huurder aan Rental
Pumps verschuldigd is terzake onderhavige huurovereenkomst, uit welken hoofde
dan ook.

10. Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst, gesloten
voor bepaalde tijd, blijft het overeengekomen huurbedrag door huurder
verschuldigd. Indien het mogelijk is het gehuurde onder dezelfde voorwaarden en
gedurende dezelfde huurperiode aan derden te verhuren, zullen de ontvangen
bedragen, onder aftrek van gemaakte extra kosten, verrekend worden met het door
huurder verschuldigde.

11. Ontbinding
Bij niet of niet volledige nakoming van een of meer bepalingen van de
huurovereenkomst, waaronder deze huurvoorwaarden, in het bijzonder het niet of
niet tijdig betalen van de huurtermijnen of onoordeelkundig gebruik of onvoldoende
onderhoud van het gehuurde, is Rental Pumps gerechtigd de huurovereenkomst
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te
verklaren, onverminderd de verplichting van huurder tot betaling van al hetgeen hij
uit hoofde van de huurovereenkomst aan Rental Pumps is verschuldigd of
verschuldigd zal worden. Rental Pumps is alsdan gerechtigd het gehuurde op kosten
van huurder tot zich te nemen.

12. Geschillen
a. Op alle met Rental Pumps B.V. af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.
b. Op alle met Rental Pumps België B.V. af te sluiten overeenkomsten is het Belgisch
recht van toepassing.
c. Alle geschillen met Rental Pumps B.V., die mochten ontstaan naar aanleiding van
een overeenkomst, waarop de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten, welke
van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden in eerste
instantie berecht door de bevoegde rechter in Dordrecht.
d. Alle geschillen met Rental Pumps België B.V., die mochten ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leverings- en
betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van andere
overeenkomsten, welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten
zijn, worden in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in
Dendermonde.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rental Pumps en Rental Pumps
België

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rental Pumps B.V. of Rental
Pumps België B.V.– hierna te noemen Rental Pumps – te sluiten
overeenkomsten met derden, op welk gebied dan ook.
b. Voorwaarden van derden zijn nimmer van toepassing op met Rental Pumps te
sluiten overeenkomsten.
c. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke
verklaring van Rental Pumps en geldt dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de
desbetreffende overeenkomst.

2. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen van Rental Pumps, in welke vorm dan ook gedaan, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.
b. Overeenkomsten van koop of verkoop worden eerst na schriftelijke bevestiging van
Rental Pumps bindend. Bevestiging van Rental Pumps is beslissend voor de omvang
ervan.
c. Gegevens in drukwerk verstrekt door Rental Pumps zijn aan wijzigingen onderhevig
zonder voorafgaand bericht. Zij binden Rental Pumps niet.

3. Leveringen en levertijden
a. Alle goederen reizen voor risico van koper/opdrachtgever.
b. De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering. Overschrijding van de
levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, recht geven op
schadevergoeding of tot niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de
overeenkomst, of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst. Ofwel tot
het vorderen van ontbinding van deze overeenkomsten.
c. Alle vertraging te wijten aan overmacht geeft Rental Pumps het recht op verlenging
van de levertijd met dezelfde tijd als de vertraging voortduurt.
d. Het staat Rental Pumps vrij de leveranties in gedeelten te doen plaatsvinden.
e. Levering van goederen geschiedt af magazijn van Rental Pumps.
f. De goederen worden geacht door Rental Pumps te zijn geleverd, indien de
koper/opdrachtgever in gebreke is gebleven na het verstrijken van de overgekomen
levertijden de goederen in ontvangst te nemen.
De goederen staan alsdan ter beschikking van de koper/opdrachtgever en worden
voor zijn rekening en risico opgeslagen.

4. Prijzen
De verkoopprijzen zijn gebaseerd op tijdens de bevestiging geldende prijzen,
inclusief kosten, valutaverschillen, lonen, sociale- en andere lasten, belastingen,
rechten, vrachten e.d. In geval van verhoging van een kostenpost is Rental Pumps
gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al
vindt de verhoging plaats ingevolge van reeds bij de aanbieding of aanvaarding te
voorziene omstandigheden.

5. Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. Rental Pumps behoudt zich het recht voor een
leverantie afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling.
b. Ontvangen betalingen worden door Rental Pumps in mindering gebracht op de
oudste vordering op koper/opdrachtgever.
c. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Koper/afnemer heeft
nimmer het recht van retentie.
d. Rental Pumps is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met levering voort te gaan,
naar het oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt
evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de koper/opdrachtgever om de
verlangde zekerheid te stellen, geeft Rental Pumps het recht de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar
recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.
e. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, behoudt Rental Pumps zich het
recht voor vanaf de vervaldatum van de factuur over het factuurbedrag aan
koper/opdrachtgever een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% voor elke
maand of een gedeelte daarvan te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van
het factuurbedrag.

6. Eigendomsvoorbehoud
a. Zolang de koper/opdrachtgever niet al aan zijn financiële verplichtingen jegens
Rental Pumps heeft voldaan, zullen alle door Rental Pumps geleverde goederen
eigendom van Rental Pumps blijven. Levering van roerende zaken door Rental
Pumps geschiedt onder opschortende voorwaarde van algehele voldoening der
koopprijs.
b. De koper/opdrachtgever is niet bevoegd door Rental Pumps geleverde goederen te
verpanden of de eigendom daarvan over te dragen voordat volledige betaling is
geschied.
c. In geval koper/opdrachtgever enige verplichtingen ten opzichte van Rental Pumps
niet nakomt, is Rental Pumps zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de
krachtens voorgenoemd eigendomsvoorbehoud aan haar in eigendom
toebehorende goederen terug te nemen, in welk geval de nog lopende
overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd de
verplichting van koper/opdrachtgever tot het betalen van een vergoeding wegens
geleden schade, gederfde winst en interest.
d. Rental Pumps is door koper/opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd namens deze
al datgene te ondernemen dat Rental Pumps naar haar oordeel noodzakelijk acht
ten verzekering van haar in dit artikel genoemde rechten. Hieronder wordt in het
bijzonder onder meer begrepen een machtiging tot verwijdering van de aan Rental
Pumps toebehorende goederen en het daartoe betreden van de ruimten waar de
goederen zich bevinden.

7. Verpakking
De verpakking van de door Rental Pumps te leveren goederen geschiedt naar de
eisen van vakmanschap en handelsgebruik. De verpakking is, behoudens karton of
andere lichte verpakking, niet begrepen in de verkoopprijs van de goederen.

8. Verzending
a. De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
b. Het risico van niet goede, niet tijdige of geen aankomst komt voor rekening van
koper/opdrachtgever.
c. Ingeval Rental Pumps voor verzending der goederen dient zorg te dragen, is zij
gerechtigd de goedkoopste wijze van transport te kiezen.

9. Retourzending
a. Retourzendingen worden door Rental Pumps niet aanvaard, tenzij zij zich daarmee
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verenigd. Deze zendingen dienen in ieder geval
franco te geschieden
b. Ingeval van retourzending van pompen, die zijn gebruikt voor het verpompen van
corrosieve of andere gevaarlijke stoffen, dient het soort stof met specificatie en
waarschuwing te worden aangegeven.

10. Reclame
a. Reclames dienen binnen 8 dagen na aflevering der goederen door de
koper/opdrachtgever bij Rental Pumps te zijn ingediend.
b. Bij overschrijding van de in 1. gemelde termijn, wordt de koper/opdrachtgever
geacht de geleverde goederen te hebben geaccepteerd en afstand te hebben
gedaan van zijn rechten uit eventuele wanprestatie met betrekking tot de geleverde
goederen.
c. Geen reclames worden geaccepteerd met betrekking tot goederen die geheel of
gedeeltelijk zijn verwerkt.
d. Indien naar de mening van Rental Pumps enige reclame gegrond is, zal zij hetzij een
billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het
gereclameerde deel der geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na
terugzending der oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding
is Rental Pumps niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
e. Reclames geven de koper/opdrachtgever geen recht om betalingen op te schorten,
terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

11. Garantie
a. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend door Rental Pumps geleverde pompen.
Voor producten van toeleveranciers, zoals B.V.. van motorbeveiligingsschakelaars,
gelden de garantiebepalingen van deze leveranciers.
b. Rental Pumps staat ervoor in dat de door haar geleverde goederen de contractueel
toegezegde eigenschappen en kwaliteiten bezitten en geen gebreken vertonen met
dien verstande dat deze garantie geldt voor een periode van 12 maanden na
levering. Met betrekking tot geleverde goederen wordt dezelfde garantie verleend
als die, welke fabrikanten van deze goederen ten opzichte van Rental Pumps hebben
aanvaard, doch slechts in zoverre deze fabrikanten hun garantieverplichtingen
jegens Rental Pumps nakomen.
c. De garantieverplichting van Rental Pumps vervalt indien de koper zelf wijziging aan
de goederen aanbrengt of zelf of door derden repareert of laat repareren of indien
de goederen voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend of
indien de goederen op een naar het oordeel van Rental Pumps onoordeelkundige
wijze worden behandeld of onderhouden.
d. 1. Indien Rental Pumps ter voldoening aan haar garantieverplichtingen nieuwe
goederen of onderdelen daarvan levert, zullen op deze goederen of onderdelen alle
bepalingen van deze garantievoorwaarden van toepassing zijn.
2. Terzake montage-, reparatie-, of revisiewerkzaamheden, inclusief
reparatiewerkzaamheden ingevolge lid a van dit artikel, wordt iedere
garantieverplichting uitdrukkelijk uitgestoten.
e. Het niet nakomen van hetgeen omtrent betaling is overeenkomen en voorts iedere
niet nakoming door koper/opdrachtgever van één zijn verplichtingen voortvloeiend
uit de met Rental Pumps gesloten overeenkomst, ontheft Rental Pumps van haar
garantie-verplichtingen, alsmede van alle verplichtingen die daarmee samenhangen.
Voldoening aan de garantieverplichting door Rental Pumps geldt als enige en
algehele schadevergoeding.

12. Aansprakelijkheid en garantie
a. Klachten over niet direct waarneembare gebreken dienen terstond na ontdekking
doch in elk geval binnen 2 maanden na aankoop schriftelijk bij Rental Pumps te
worden gemeld. Aan de hand van hierna te melden garantiebepalingen, waarin de
garantietermijnen van diverse goederen zijn gemeld, zal de garantie-aanspraak
worden beoordeeld. Aan mondelinge klachten, of klachten na het verstrijken van de
garantietermijn, kunnen geen rechten worden ontleend.
b. Rental Pumps is slechts aansprakelijk voor duidelijk aantoonbare fabricage- of
materiaalfouten. Deze aansprakelijkheid vervalt indien de koper/opdrachtgever zelf
het geleverde wijzigt of repareert of deze werkzaamheden door derden laat
verrichten. Voorts indien het geleverde op onoordeelkundige wijze of in strijd met
technische specificaties is behandeld of onderhouden, dan wel oneigenlijk is
toegepast of is gebruikt voor het verpompen van schadelijke, corrosieve of andere
gevaarlijke vloeistoffen.
c. De aansprakelijkheid blijft bij gebreken aan de door Rental Pumps geleverde
goederen in ieder geval beperkt tot, naar keuze van Rental Pumps, kosteloos
repareren van het gebrek dan wel vervanging van het geleverde. Bij vervanging
worden de te vervangen zaken terstond weer eigendom van Rental Pumps en
dienen franco aan Rental Pumps te worden geretourneerd. De verzendkosten van
vervangende leveranties komen ten laste van koper/opdrachtgever.
d. Bij herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid wordt de garantietermijn niet
gestuit of verlengd.
e. De door Rental Pumps opgegeven technische eigenschappen van de geleverde
goederen zijn door nauwkeurige metingen vastgesteld. Geringe afwijkingen daarvan
geven geen recht of reparatie of vervanging.
f. Kosteloze reparatie aan of vervanging van door ons verwerkte doch niet
vervaardigde hulpapparatuur en onderdelen vindt slechts plaats voor zover Rental
Pumps de kosten die hiermede gemoeid zijn op haar leveranciers kan verhalen.
g. Het beweerdelijk niet nakomen van garantiebepalingen, die uit dit artikel
voortvloeien, ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot stipte
nakoming van de verplichtingen, voortvloeiend uit de met Rental Pumps gesloten
overeenkomsten.
h. Rental Pumps is tot geen enkele garantie gehouden, indien de koper/opdrachtgever
niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig zijn verplichtingen voortvloeiend uit de met
haar gesloten overeenkomsten nakomt.
i. De aansprakelijkheid van Rental Pumps uit hoofde van enig handelen of nalaten in
het kader van alle met haar gesloten overeenkomsten gaat nimmer verder dan het
voldoen aan de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen. Met name is Rental
Pumps nimmer aansprakelijk voor eventuele productschade en gevolgschade die de
koper/opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van gebreken of
tekortkomingen aan door Rental Pumps geleverde goederen. Koper/opdrachtgever
vrijwaart Rental Pumps tegen alle schade- aanspraken door derden. Het nakomen
door Rental Pumps van haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele
schadevergoeding.

13. Herkomst
Elke verandering van de goederen of het aanbrengen van een merk daarop,
waardoor getracht wordt te verdoezelen dat goederen afkomstig zijn van Rental
Pumps, is niet toegestaan.

14. Ontbinding
Indien koper/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting voortvloeiend uit deze of enige andere met Rental Pumps gesloten
overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper/opdrachtgever, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Rental Pumps het recht zonder
enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der
overeenkomsten op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele ten
ontbinden. te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden is noch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke Rental Pumps ten laste van koper mocht hebben of
krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

15. Kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Rental Pumps noodzakelijk acht
ter invordering van betaling of nakoming van verplichtingen, voortvloeiend uit enige
bij Rental Pumps gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassingen zijn, komen voor rekening van koper/opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op 15%
van het belang van de prestatie of van het in te vorderen bedrag met een minimum
van 100 euro onverminderd de gebondenheid van koper/opdrachtgever – ingeval de
kosten hoger zijn- tot betaling van het meerdere.

16. Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Rental Pumps welke van dien aard
zijn, dat levering of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van
Rental Pumps kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden,
staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod,
transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die
nalevering van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als
overmacht.

17. Geschillen
a. Op alle met Rental Pumps B.V. af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.
b. Op alle met Rental Pumps België B.V. af te sluiten overeenkomsten is het Belgisch
recht van toepassing.
c. Alle geschillen met Rental Pumps B.V., die mochten ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst, waarop de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden geheel
of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten, welke van een
zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden in eerste instantie
berecht door de bevoegde rechter in Dordrecht.
d. Alle geschillen met Rental Pumps België B.V., die mochten ontstaan naar aanleiding
van een overeenkomst, waarop de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten, welke van
een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden in eerste instantie
berecht door de bevoegde rechter in Dendermonde.